بایگانی نویسنده

روابط عمومی هیئات مذهبی چالوس

حاج کامران براری:کارشناس مدیریت دولتی- موئسس هیئت محبان امام زمان عج چالوس- رئیس شورای هیئات مذهبی چالوس- دبیرشورای هیئات مذهبی استان مازندران- ذاکراهل بیت - شماره تماس:09111956684

سلام برماه رسول

روابط عمومی هیئات مذهبی چالوس 1917

الهـــــــــی رجـــــب گذشت وماازخودنگذشتیم.

الهــــــــــــــــــــــــــی توازمابگذر————–

—————————————-

سلام برشعبان واعیادش.

سلام برحسین وعباسش .

سلام برسجاوسجودش.

سلام برنبمه شعبان  وظهورمولودش.

—————————————

فرارسیدن ماه شعبان ،ماه رسول خدا(ص) برپیروان ادامه مطلب