بایگانی نویسنده

وقت افطار

هیئت دلدادگان حسینی 3635

وقــت افطــار عجــب میچـسپــد            رطـب تــازه ی بیــن الحــرمیــن                      جـرعـه ای آب بـه لــب میــگوییــم                                 بــه فــدای لـب عطـشــان حسیــن

ادامه مطلب